Album ảnh
MASSAGE THERAPY RELAXING

-          Sweshidsh body therapy                                          : 310.000/65 mins

-          Body massage                                                        : 350.000/65 mins

-          Sen body therapy                                                    : 415.000/70 mins

-          Aromatherapy body massage                                    : 520.000/90 mins

-          Basalt hot stone                                                     : 520.000/90 mins

-          Thai massage                                                         : 499.000/70 mins

-          Foot massage                                                         : 270.000/60 mins

-          Foot spa (foot scrub, her wrap, massage )                  : 315.000/65 mins

-          Hand massage                                                        : 270.000/50 mins

-          Hand spa  ( hand scrub, her wrap, massage )              : 165.000/30 mins

-          Back, neck shoulder                                                  : 156.000/30 mins

-          Head massage                                                         : 165.000/30 mins

-          Leg massage                                                           : 165.000/30 mins

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê truy cập

+ Tổng truy cập: 8000

+ Đang trực tuyến: 26

Quảng cáo
^ Trở về đầu trang